O szkole

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2018/2019.
Szanowni Państwo.
1 marca rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2018/2019. Proszę nie czekać na ostatnią chwilę ponieważ może się okazać, że nie ma już miejsc. Rekrutacja kończy się 2 czerwca. Po tym terminie przyjęcie do szkoły będzie uzależnione od tego czy są jeszcze wolne miejsca.

Oto zasady przyjmowania uczniów 6-letnich  (szczegóły w Statucie Szkoły)

§ 47

1. W miarę posiadanych miejsc do klasy I mogą być przyjmowane dzieci, które ukończą 6 lat w danym roku kalendarzowym i spełniają jeden z poniższych warunków:

1) uczęszczały w poprzednim roku szkolnym do polskiego przedszkola,

2) posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości szkolnej,

3) na wyraźną, pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, związaną z podjęciem edukacji w systemie irlandzkim, uzasadnioną gotowością szkolną dziecka

Zgłoszenia powinny zawierać:
1.Wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy.
2.Kserokopię skróconego aktu urodzenia.
3.Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły irlandzkiej.
Druk zgłoszeniowy można pobrać ze strony http://www.waterford.orpeg.pl/content/o-szkole
lub w szkole w sobotę.
Zgłoszenie można wysłać na adres: waterford@orpeg.pl lub przynieść do szkoły w sobotę.
NIE WYSYŁAMY PODAŃ POCZTĄ !!!