O szkole

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021.
Szanowni Państwo.
1 kwietnia rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2020/2021. Proszę nie czekać na ostatnią chwilę ponieważ może się okazać, że nie ma już miejsc. Rekrutacja kończy się 1 czerwca. Po tym terminie przyjęcie do szkoły będzie uzależnione od tego czy są jeszcze wolne miejsca.

Oto zasady przyjmowania uczniów 6-letnich  (szczegóły w Statucie Szkoły)

§ 47

             W miarę posiadanych miejsc do klasy I mogą być przyjmowane dzieci, które ukończą 6 lat w danym roku kalendarzowym i spełniają jeden z poniższych warunków:

   1) uczęszczały w poprzednim roku szkolnym do polskiego przedszkola,

2) posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości szkolnej,

3) na wyraźną, pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, związaną z podjęciem edukacji w systemie irlandzkim, uzasadnioną gotowością szkolną dziecka

Zgłoszenia powinny zawierać:

1.Wypełnione kompletnie i podpisane podanie o przyjęcie do szkoły..

2.Kserokopię skróconego aktu urodzenia.

3.Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły irlandzkiej. Można dostarczyć później.

4.Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
5.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka.

Druk zgłoszeniowy można pobrać ze strony http://www.waterford.orpeg.pl/content/o-szkole
 
Zgłoszenie należy wysłać na adres: waterford@orpeg.pl


NIE WYSYŁAMY PODAŃ POCZTĄ !!!